PRIVATËSIA


Midea Albania grumbullon dhe përdor të dhënat personale që dërgoni në internet siç përshkruhet këtu. Midea Albania rezervon të drejtën për të ndryshuar kushtet e kësaj politike në çdo kohë. Modifikime të tilla do të hyjnë në fuqi menjëherë pas postimit. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i, ose regjistrimi me, Midea Albania do të thotë pranimin tuaj të këtyre kushteve. Nëse nuk pajtoheni me kushtet e kësaj politike, tërësisht ose pjesërisht, nuk jeni i autorizuar të përdorni faqen e internetit dhe duhet të përfundoni regjistrimin duke ndjekur udhëzimet e përjashtimit.

Mbledhja e Informacionit

Midea Albania mbledh vetëm të dhënat personale që ju ofroni në përgjigje të kërkesave specifike të informacionit në Midea Albania. Ky informacion mund të përfshijë, ndër të tjera, emrin, adresën, numrin e telefonit dhe adresën e emailit.

Përdorimi i Informacionit

Duke regjistruar me Midea Albania, ju pranoni mbledhjen, përpunimin dhe transferimin e informacionit tuaj personal në përputhje me këtë politikë. Midea Albania mund të përdorë informacionin tuaj: (1) për qëllimin për të cilin është mbledhur, siç shpaloset në kohën kur një informacion i tillë na është dhënë; (2) për të mbrojtur të drejtat ose pronësinë e Midea Albania dhe tëregjistruarve të tjerë të faqeve të Midea Albania. Ne gjithashtu mund të ndajmë të dhënat tuaja personale me partnerët tanë të besuar, reklamuesit, ofruesit e shërbimeve, bashkëpunëtorët dhe palët e treta që ne besojmë se mund t’ju japin informacione ose mbështetje në lidhje me kërkimin tuaj fillestar në internet ose me oferta dhe mundësi shtesë. Midea Albania nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose praktikat e privatësisë të çdo faqeje interneti në të cilën lidhet Midea Albania.

Detyrë

Me zgjedhjen e saj e vetme, Midea Albania mund të transferojë, të shesë ose të caktojë të dhënat tuaja personale të mbledhura në dhe nëpërmjet kësaj faqeje webi drejt një ose më shumë pale të tretë, si rezultat i shitjes, bashkimit, konsolidimit, ndryshimit të kontrollit, transferimit të aseteve të konsiderueshme, riorganizimit ose likuidimit të Midea Albania.

Zgjedhja dhe Përjashtimi

Nëse nuk dëshironi të merrni komunikimet promocionale të Kompanisë, ju mund të “refuzoni” të pranoni ato duke ndjekur udhëzimet e përfshira në çdo komunikim ose duke e dërguar email në adresën [email protected] .